ریاضی
آموزش توانرابطه فیثاغورثمختصات وبردار


علــوم تجربی

فصل 10 -انسان و حرکت فصل 13 -تولید مثل
دستگاه اسکلتی انسانبخش دوم (فصل 3 و 4 و5)
زمین ساخت ورقه ای 1 (فصل چهارم)زمین ساخت ورقه ای 2 (فصل چهارم)
شهاب و شهاب سنگ (فصل پنجم)کار،انرژی و توان(فصل ششم)
فصل 10 انسان و حرکتهماهنگی وارتباط فصل 11
ساختمان دستگاه عصبی انسان فصل13 تولید مثل
درس هفتم
درس هشتم
درس نهم
دستگاه تنفسی انسان
طرز کار دماسنجساختمان دستگاه گوارش انسان
انواع ویتامین ها