امروز سه شنبه 08 مهر 1399
school.cloob24.com
  0

  نمونه سوالات پایه هفتم (اول متوسطه اول)

  ریــــــاضیات

  ارزشیابی فصل دوم
  سنجش آبانماه هندسه
  آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ
  پاسخ آزمون شماره 4 دیماهآزمون ترم اول با پاسخسنجش یک مهرماه
  پاسخ آزمون شماره 1 دیماهپاسخ آزمون شماره 2 دیماهپاسخ آزمون شماره 3 دیماه
  نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92آدینه 20 آذرماه 92
  نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
  نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
  مبحث عبارت جبرینمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
  فصل سوم هندسه و استدلالنمونه سوالات فصل یک و دونمونه سوالات تا فصل دوم
  آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحیفصل اول راهبردهای حل مسئلهفصل دوم اعداد صحیح
  سری سوم فصل چهارم-جبر و معادلهسری اول فصل پنجم- سطح و حجمسری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
  سوالات فصل هندسه و استدلالسری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال)سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
  نوبت اول -فصل1 تا 5فصل سوم (هندسه و استدلال)-1فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
  سوالات مبحث راهبرد حل مسالههندسه و استدلالآزمون مستمر آبانماه با پاسخ
  تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2عددهای صحیحجبر و معادله
  فصل اول و دومتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحتمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
  فصل اولتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحآزمون هفتگی(13-07-92)
  سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیحفصل اولنمونه سوالات فصل اول
  پرسش مستمر از فصل اول
  فصل 1فصل 1
  مسائل تکمیلی الگوسازیمسائل تکمیلی حل با زیر مسئلهمسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
  مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوبمسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل